فصل اول – تعاریف : ماده 1- در این تصویب نامه واژه های زیر به جای عبارت های مشروح مربوط به کار می رود: 1-1 کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران 1-2- منطقه : هر یک از مناطق آزاد تجاری – صنعتی 1-3- سازمان: سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاری – صنعتی است که به موجب قانون تاسیس شده اند. 1-4- قانون: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب 7/6/1372 مجلس شورای اسلامی 1-5- شورای عالی : شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران 1-6- واحد ثبتی: مرجع ثبت شرک ها و مالکیت های صنعتی و معنوی هر یک از سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی 1-7- شعب شرکت یا موسسه: شعبه یک شرکت یا موسسه, شخص حقوقی است که در منطقه توسط شرکت یا موسسه اصلی که در خارج از منطقه ایجاد شده تشکیل شده است و اکثریت سهام آن متعلق به شرکت یا موسسه مذکور می باشد و این شخص حقوقی تازه تاسیس, شرکت یا موسسه فرعی آن محسوب می شود. 1-8- نماینده شرکت یا موسسه: نماینده یک شرکت یا موسسه, شخص حقوقی یا حقیقی است که آن شرکت یا موسسه به آن اختیارات لازم را داده است و تعهدات آن در سمت نمایندگی شرکت یا موسسه, تعهدات شرکت یا موسسه اختیاردهنده محسوب می شود. فصل دوم – ایجاد و وظایف واحد ثبتی: ماده 2- سازمان هر منطقه به منظور انجام امور ثبتی شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در آن منطقه, واحدی را به نام واحد ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی تاسیس می کند. ماده 3- وظایف واحد ثبتی عبارتند از: 1-3- ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ایرانی وخارجی 2-3- ثبت علایم و اسامی تجاری و صنعتی 3-3- ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی 4-3- ثبت دفاتر تجاری بازرگانی 5-3- پلمپ دفاتر تجاری و غیرتجاری واقع در حوزه هر منطقه 6-3- ثبت بانکها و موسسات اعتباری با رعایت آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد 7-3- ثبت شرکت های بیمه طبق مقررات حاکم در مناطق آزاد فصل سوم – تشریفات قانونی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و معنوی: ماده 4- هر شرکت یا موسسه ای که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد شرکت ایرانی و ثبت شده در منطقه محسوب می شود. تبصره 1- از تاریخ اجرای این تصویب نامه هر شرکت یا موسسه خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نمایندگی در منطقه به فعالیت های اقتصادی مبادرت نماید باید در کشور متبوع خود مطابق قوانین و مقررات جاری آن کشور – به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور – شرکت قانونی محسوب شود و در واحد ثبتی منطقه نیز به ثبت رسیده باشد. تبصره 2- هر شرکت یا موسسه خارجی که در تاریخ اجرای این تصویب نامه در منطقه به وسیله شعبه یا نمایندگی به فعالیت های اقتصادی اشتغال داشته باشد باید در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این تصویب نامه تقاضای ثبت نماید. درغیراین صورت شرکت مذکور اعتبار قانونی نداشته و موسسین آن در قبال اشخاص ثالث متضامنا” مسوول جبران خسارت وارد شده خواهند بود. ماده 5- انواع شرکت ها و موسسات غیرتجاری مذکور در قانون تجارت و سایر قوانین ایران می توانند در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسند مشروط بر آنکه موضوع فعالیت آنها قانونی باشد. در هر حال تاسیس و فعالیت آنها قانونی باشد. در هر حال تاسیس و فعالیت شرکت ها تحت قوانین موضوعه امکان پذیر است. ماده 6- تمامی اشخاص حقوقی که در منطقه فعالیت اقتصادی دارند, موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی وضعیت خود را با مفاد این تصویب نامه و دستورالعمل های اجرایی آن تطبیق دهند. در غیر این صورت مرجع صالح به تقاضای سازمان از ادامه فعالیت اشخاص مذکور جلوگیری خواهد نمود. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان هر منطقه تهیه و به اجرا گذاشته می شود. تبصره – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلیه سوابق و مدارک مربوط به اشخاص حقوقی که قبل از تاریخ ایجاد واحد ثبتی منطقه در سایر نقاط کشور به ثبت رسیده اند و به موجب اساسنامه مربوط مرکز اصلی (اقامتگاه) آنها منطقه است و از سازمان مجوز فعالیت دریافت کرده اند بنا به تقاضای واحد ثبتی برای آن واحد ارسال می کند, همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور پیشگیری از تعیین نامهای مشابه برای شرکت های در حال ثبت با واحدهای ثبتی مناطق همکاری خواهند نمود. ماده 7- ثبت شرکت و موسسه در منطقه با ارایه مدارک و اسناد زیر به واحد ثبتی منطقه به عمل خواهد آمد: 1- اظهار نامه ثبت 2- اساسنامه شرکت 3- صورتجلسه مجمع عمومی موسسین 4- صورتجلسه اولین جلسه هیات مدیره 5- گواهی بانکی از یکی از بانک های منطقه مبنی بر تودیع حداقل 35% سرمایه نقدی 6- مجوز فعالیت در منطقه که توسط سازمان صادر شده باشد تبصره 1– در مورد اشخاص حقوقی خارجی تهیه و ارایه اصل اختیارنامه نمایندگی و مجوز تاسیس شعبه اشخاص مذکور در ایران که شرایط تنظیم و صدور آنها مطابق قوانین و مقررات کشور متبوع اشخاص حقوقی خارجی (به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور) رعایت شده باشد ضرورت دارد, همچنین لازم است برای ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران اشخاص حقوقی خارجی اظهارنامه ثبت شرکت و رونوشت مصدق سند ثبت شرکت در کشور متبوع را به زبان فارسی نیز ضمیمه نمایند. تبصره 2- کلیه اسناد و مدارک موضوع ماده (8) این تصویب نامه توسط اشخاص حقوقی خارجی باید به صورت رسمی به زبان فارسی نیز تسلیم شود. تبصره 3- در کلیه موارد پس از دریافت رسید حق الثبت, اقدامات مربوط به ثبت و صدور گواهی مربوط صورت خواهد گرفت. ماده 8- اظهارنامه ثبت شعب و نمایندگی های اشخاص حقوقی خارجی علاوه بر قید تاریخ و امضا باید حاوی نکات زیر باشد: 1- نام کامل شرکت یا موسسه به زبان فارسی با علایم اختصاری و مشخصات آن 2- نوع شرکت یا موسسه و موضوع فعالیت آن 3- مرکز اصلی و اقامتگاه شرکت یا موسسه در خارج از ایران 4- تابعیت شرکت یا موسسه 5- میزان سرمایه شرکت یا موسسه 6- آخرین بیلان مالی شرکت یا موسسه 7- مرجع ثبت, شماره محل (شهر و کشور) و تاریخ ثبت شرکت یا موسسه در خارج از ایران 8- فعالیت مورد نظر شرکت یا موسسه جهت اشتغال در منطقه 9- سایر شعب و نمایندگی های شرکت یا موسسه در ایران و اسامی مدیران هر کدام (در صورت تاسیس) 10- اقامتگاه شرکت یا موسسه جهت اشتغال در ایران و منطقه و تعیین افراد صلاحیت دار دریافت کننده ابلاغ ها و اخطاریه ها 11- قبولی مدیره یا مدیران شعب و نمایندگی ها ذیل مجوز تاسیس یا اختیارنامه نمایندگی موضوع تبصره (1) ماده (7) این تصویب نامه 12- نام و نام خانوادگی, اقامتگاه مدیران یا اداره کنندگان شرکت یا موسسه تبصره – نام و نام خانوادگی, اقامتگاه و تابعیت وکیل, همچنین نسخه اصلی یا رونوشت مصدق وکالتنامه در صورتی که اظهارنامه و تقاضای ثبت به وسیله وکیل داده شده باشد تسلیم شود. ماده 9- اشخاص حقوقی پس از ثبت دارای شخصیت حقوقی خواهند بود و بر اساس قوانین و مقررات حاکم در منطقه, فعالیت می نمایند. واحد ثبتی سازمان موظف است سندی مشعر بر ثبت اشخاص حقوقی یا شعبه یا نمایندگی آنها که ممهور به مهر واحد ثبتی است, به تقاضا کننده ثبت بدهد. ماده 10- اشخاص حقوقی مکلفند به منظور ثبت هر گونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیات مدیره, بازرسان, صاحبان امضای مجاز, کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا موسسه ظرف یک هفته مراتب را به صورت کتبی به واحد ثبتی منطقه اطلاع دهند. عدم اطلاع به موقع رافع مسوولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهد بود. ماده 11- هر ذی نفعی می تواند از مندرجات پرونده های ثبتی مربوط اطلاع یافته تقاضای دریافت رونوشت مصدق نماید. ماده 12- واحد ثبتی موظف است مراتب تاسیس شرکت یا موسسه و تغییرات آن را حداکثر ظرف 10 روز ازتاریخ ثبت به منظور درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه محلی به هزینه متقاضی به آن روزنامه اعلام نماید. ماده 13- تقاضای ثبت علایم و اسامی تجاری – صنعتی و ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی در منطقه به موجب اظهار نامه صورت می گیرد و شرایط ثبت آن در واحد ثبتی طبق دستورالعمل اجرایی مصوب سازمان هر منطقه خواهد بود. ماده 14- کلیه اشخاص حقیقی ایرانی که طبق قانون تجارت به امور بازرگانی در منطقه مبادرت دارند موظفند نام خود یا مدیران خود را مطابق مقررات این تصویب نامه حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی در دفتر ثبت تجارتی واحد ثبتی به ثبت برسانند. ماده 15- ثبت اسامی اشخاص حقیقی ایرانی و خارجی در دفاتر ثبت با تنظیم و تسلیم سه نسخه اظهارنامه که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی انجام می گیرد و حاوی نکات زیر می باشد به عمل می آید: 1- نام و نام خانوادگی بازرگان 2- تاریخ و محل تولد, شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه بازرگان و تصویر اوراق شناسنامه برای اشخاص حقیقی ایرانی و گذرنامه برای اشخاص حقیقی خارجی 3- تابعیت اصلی و فعلی افراد مزبور در صورت تحصیل تابعیت دیگر و تاریخ و چگونگی اخذ تابعیت مزبور 4- تاریخ ورود به منطقه و شماره و محل صدور پروانه اقامت و محل اقامت اتباع خارجی